SA-MÔN VÀ LONG VƯƠNG

PHẨM: PHẬT Loài người sợ hoảng hốt…. Câu chuyện này xảy ra khi đức Thế Tôn ở lại Kỳ Viên, … Thêm