Thọ trì ba giới


Thọ trì ba giới

Tương truyền, khi Phật còn tại thế, nơi thành Xá Vệ có một thanh niên, con
một gia đình trưởng giả lương thiện, thường nghe Phật thuyết pháp, phát tâm
quy y Tam Bảo và xin xuất gia học đạo.
Bấy giờ, trong hàng Tăng chúng có một vị Tôn Giả được giao cho trách
nhiệm giảng về thế giới luật cho thanh niên học hỏi. Tôn Giả dạy rằng: “Này
là pháp hữu, đây là loại giới thứ nhất, đây là giới thứ hai, giới thứ ba, thứ
tư…thứ chín, thứ mười v.v…Ðây là tiểu giới của người xuất gia, đây là
trung giới, đây là đại giới, đây là Ba La Ðề Mộc Xoa, đây là giới căn bản,
đây là Tịnh giới về hành vi, đây là những thường giới để dùng hàng
ngày…”. Vị Tôn Giả còn giảng nhiều hơn nữa.
Nghe xong, vị tân Tỳ kheo nghĩ rằng: “Số mục, danh từ của giới quá nhiều,
một lượt mà phải thọ giữ bao nhiêu giới luật như vậy, e rằng khó bảo toàn!
Ðã không giữ giới được hoàn toàn, thì sự xuất gia không lợi ích gì. Chi bằng
trở về làm một trưởng giả (như cha mình trước kia) làm ít việc thiện như: Bố
thí, phóng sanh… rồi nuôi dưỡng vợ con là đủ rồi”. Nghĩ vậy, vị tân Tỳ kheo
mới thưa với Tôn Giả rằng: “Thưa Tôn Giả, tôi không thể giữ một lúc nhiều
giới luật như vậy được! Không giữ được thì xuất gia có ích gì? Tôi sẽ hoàn
tục để sinh sống, xin dâng y bát lại cho Ngài!”.
Tôn Giả đáp: “Ðành rằng ông có thể hoàn tục nếu thấy mình không kham
lãnh, nhưng ông cũng phải đến đảnh lễ Ðức Phật một lần cuối đã”. Nói đoạn,
Tôn Giả dẫn vị tân Tỳ kheo đến lễ Ðức Phật. Ðức Phật vừa trông thấy hai
người đã hỏi rằng:

 • Các ông hôm nay đến đây có việc gì?
 • Bạch Thế Tôn, vị Tỳ kheo nầy nói là không thể chấp trì giới luật, giao trả y
  bát, và hoàn tục vì vậy chúng con hướng dẫn người đến đảnh lễ lần cuối, từ
  biệt Ðức Thế Tôn.
  Hiểu được nguyên cớ, Ðức Phật mới dạy rằng:
 • Nầy Tôn Giả, sao Tôn Giả lại giảng cho vị tân Tỳ kheo nầy nghe nhiều giới
  luật như thế? Ông ấy chỉ nên tùy theo sức mình mà tuân giữ chớ! Về sau
  Tôn Giả không nên giảng giới nhiều như vậy nữa. Bây giờ hãy để ông ấy ở
  lại đây với tôi…
  Rồi Ðức Phật bảo vị tân Tỳ kheo kia rằng:
 • Ông hãy nghe đây, ông không còn phải giữ nhiều giới như vậy chỉ có 3
  giới thôi. Chừng ấy ông có nhứt định giữ được không?
  Vị Tỳ kheo muốn hoàn tục kia thưa rằng:
 • Bạch Ðức Thế Tôn, chỉ có 3 giới thôi, thì con có thể giữ được.
  Ðức Phật mỉm cười:
 • Tốt lắm! Từ nay về sau ông chỉ giữ 3 giới là ngăn ngừa 3 nghiệp Thân,
  Khẩu, Ý không để chúng phạm vào các điều ác. Tôi nhắc lại là ông chỉ cần
  giữ 3 giới ấy mà thôi, chớ nên hoàn tục làm gì.
  Nghe Ðức Phật dạy như thế, vị Tỳ kheo kia hết sức vui mừng, hướng về Ðức
  Phật đảnh lễ và phát nguyện trọn đời giữ 3 giới mà Ðức Phật vừa trao, rồi
  đảnh lễ Ðức Phật theo chúng trở về tịnh xá. Ông nghĩ rằng: “Các vị Tôn Giả
  không được như Ðức Phật, giảng dạy giới luật cho mình mà dùng nhiều loại
  danh số quá, khiến cho mình trong một lúc không thể lãnh ngộ, nhưng khi
  đến Ðức Phật Ngài tóm thâu các danh số phiền phức của giới, chỉ còn có 3
  môn để trao dạy cho mình, thì mới vỡ lẽ thấu rõ. Ðức Phật quả là một vị
  Pháp Vương trong thế gian không còn ai hơn nữa”.
  Từ đó trí tuệ ông tăng trưởng rất mau. Sau mấy hôm, ông chứng được quả vị
  A La Hán.
  Khi rõ được sự kiện trên, các vị Tỳ kheo mới họp nhau bàn luận: Các pháp
  hữu, đối với vị Tỳ kheo sắp sửa hoàn tục kia, Ðức Thế Tôn đã khéo léo
  phương tiện đem tất cả giới luật gồm thâu làm 3 môn học mà trao cho ông
  ta, làm cho ông ta sớm chứng được quả vị, Ngài thật là một người vĩ đại!
  Trong khi mọi người đang bàn luận về công đức của Ðức Phật, thì ngay lúc
  ấy Ðức Phật cũng vừa đi đến, Ngài hỏi:
 • Các ông nhóm họp bàn luận việc gì?
  Một vị Tôn Giả thay mặt đại chúng thưa rõ mọi việc điều vừa bàn luận, Ðức
  Phật nghe xong liền dạy:
 • Này các Tỳ kheo, một bao to thì nặng quá nhưng khi chia thành mấy bao
  nhỏ, vác lên vai mà đi thì sẽ nhẹ nhàng. Xưa có một Trưởng giả được một
  khối vàng rất lớn không thể nhắc lên, ông bèn phân làm mấy khối nhỏ, sau
  đó ông lần lượt đem về nhà, không có gì gọi là nhọc sức cả.
  Tiếp theo Ðức Phật thuật lại một mẫu đời như sau:
  “Thuở xưa, trong thành Ba La Nại, có một nông phu một hôm ra đồng cày
  ruộng. Ðó là một khoảnh ruộng được di tặng bởi một phú ông trong thôn.
  Phú ông trước khi qua đời có đem chôn giấu một khối vàng lớn trong đám
  ruộng ấy. Người nông phu đang cày ruộng, thì bỗng dưng lưỡi cày chạm
  phải khối vàng trượt lên. Ông tưởng là cái rễ của một đại thọ, bèn moi đất
  lấy lên, mới biết là một khối vàng vĩ đại! Ông vui mừng trong lòng, rồi lấp
  đất phủ lại như cũ, đánh trâu tiếp tục cày những nơi khác. Ðến chiều, khi
  mặt trời vừa lặn, ông cho trâu nghỉ ngơi và đến moi lấy khối vàng. Nhưng
  khối vàng quá nặng, ông mới suy nghĩ: “Chỉ có cách chẻ khối vàng nầy ra
  làm bốn, một phần để sinh kế, một phần để dành làm vốn buôn bán về sau,
  và một phần đem ra bố thí làm các việc thiện”. Nghĩ như vậy ông liền chẻ
  khối vàng ra làm bốn, rồi lần lượt đem về nhà ba phần một cách dễ dàng
  không mệt sức. Ông giữ lời nguyện đem một phần ra làm việc phước thiện.
  Nhờ đó, đời đời kiếp kiếp được sanh vào các cảnh thiện…”.
  Rồi Ðức Phật kết luận:
 • Người nông phu được khối vàng lúc bấy giờ chính là tôi ngày nay đây!
  Tâm Hiện
  Nầy các ngươi, không có công đức gì lớn hơn cung kính và cúng dường Xá
  Lợi, nhưng công đức ấy hãy để lại cho các vị Quốc Vương Trưởng giả làm;
  nhiệm vụ cần thiết của người tu hành chúng ta là phải kết tập Pháp tạng và
  thanh tịnh tu hành, làm sao cho Phật pháp ở thế gian thường còn không tiêu
  diệt.

—o0o—

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s