Vua Ưu Ðiền với pháp ly dục


Vua Ưu Ðiền với pháp ly dục
Khi Phật còn tại thế, có một nước tên là Câu Lâm, vua nước ấy hiệu là Ưu
Ðiền. Trong nước có ông triệu phú tên là Mai Hồi Ðề, sinh hạ một gái nhan
ssắc tuyệt vời, trên đời không ai sánh kịp, vì thế song thân tặng cho cô gái
cái tên Vô Tỷ. Vua các nước lân bang và các nhà hào phú đều đến cầu thân.
Ông triệu phú trả lời: Nếu có người quân tử nào dung mạo xinh đẹp bằng
con ông, thì ông mới nhận lời.
Bỗng, một ngày Phật đi qua nhà ông triệu phú, ông thấy Phật với 32 tướng
tốt, 80 vẻ đẹp, thân thể sáng chói như vàng, oai nghi trang nghiêm, tâm ông
hoan hỉ và nói rằng: “Con ta có người sánh đôi rồi, ông liền trở vào bảo bà,
tôi đã nhận thấy con người cho con mình làm bạn, bà nên sắm sửa cho nó và
mình cũng sửa sang cùng nhau đem con đi”. Bà triệu phú vội vàng lấy chuỗi
ngọc kim cương đeo cho con và trang sức từ đầu đến chân trông như tiên nữ
giáng thế. Cả ba cùng nhau đến chỗ Phật.
Bà triệu phú đi gần đến chỗ Phật, thấy dấu chân Phật đoán biết không phải
người thường, nói với ông rằng: Dấu chân này không phải người phàm,
chính là người thanh tịnh ly dục, không nên đem con mình đến mà bị nhục.
Ông không nghe, mắng bà biết chi mà nói. Bà can không đắc lời, bực mình
lui về, ông triệu phú một mình đem con đi.
Ðến nơi ông đảnh lễ Phật thưa rằng:

 • Ngài khó nhọc đi khắp nơi giáo hóa, thân tôi không thể cúng dường, tôi xin
  cúng dường người con gái tôi để Ngài sai khiến.
  Phật bảo:
 • Con gái ông đẹp lắm phải không?
  Ông thưa:
 • Thưa Ngài, tôi chỉ sanh một gái duy nhất dung mạo thật thế gian không ai
  sánh kịp, các vị vương giả và các nhà hào phú đều ao ước mà tôi không nhận
  lời. Tôi thấy Ngài dung nghi tốt đẹp, trên đời không ai bằng, lòng tôi tham
  cúng dường nên đem đến Ngài để hầu Ngài.
  Phật bảo:
 • Ông bị mắt thịt mê hoặc, ta xem từ đầu đến chân người con gái ông không
  có gì là đẹp. Trên đầu có tóc không khác gì lông đuôi ngựa, dưới tóc có đầu
  lâu, giống như đầu heo ở hàng thịt, bề trong có não không khác gì não heo,
  hai mắt thường chảy ghèn nước mắt, hai lỗ mũi, miệng, hỉ nhổ mũi dãi,
  trong bụng có tim gan, phèo, phổi, ruỗt già ruột non, đầy dẫy hôi thối nhơ
  nhớp, không thể tả hết, chỉ như cái đẫy da đựng đầy vật ô uế, bốn chân tay
  do các lóng xương nối lại mà thành, nhờ chút hơi thở mà sống. Nếu đem
  chia ra đầu một nơi, chân tay thân thể mỗi nơi mỗi cái, thế thì lấy cái gì gọi
  là đẹp, mà nói không ai sánh kịp? Trước kia khi tôi mới thành Ðạo dưới gốc
  cây Bồ Ðề, có ba nàng ma nữ ở cõi trời, hình dung nhan sắc, không ai sánh
  bằng, họ đến gần tôi chực phá đạo chánh, tôi khi ấy nói pháp quán thân bất
  tịnh, như vầy, ba người kia bỗng nhiên thành già, tóc bạc, mặt nhăn, lấy làm
  hổ thẹn, bỏ đi mất. Ông thử nhìn xem thân người là vật ô uế có gì đáng gọi
  là đẹp. Ông nên đem con về, tôi không nhận lời ông đâu!
  Ông Hồi Ðề nghe Phật dạy thế, không còn biết nói gì, lấy làm hối hận, lủi
  thủi đem con về.
  Ngày khác ông đem con gái đẹp dâng cho vua Ưu Ðiền. Vua được người
  đẹp, bằng lòng, liền phong tước lộc cho ông Hồi Ðề, vua rước nàng vào
  cung, phong làm thứ phi, cấp cho một ngàn người hầu hạ múa hát, ngày đêm
  vui thú.
  Hoàng hậu vua Ưu Ðiền quy y theo Phật đã lâu, bà tu hành chứng quả Tu Ðà
  Hoàn.
  Thứ phi thường tâu vua Hoàng hậu chứng quả, vua đem tâm nghi hoặc, lấy
  cung tên ra bắn Hoàng hậu. Hoàng hậu thấy tên không chút sợ hãi, cũng
  không giận hờn, chỉ nhất tâm niệm Phật, lại khởi từ tâm, hướng trước mặt
  vua. Những mũi tên vua bắn ra, đều lượn quanh Hoàng hâu ba vòng, trở lại
  rơi trước vua. Vua thấy thế lấy làm sợ hãi, liền lên xe bạch tượng đi thẳng
  đến chỗ Phật, gần tới nơi vua vội xuống xe, đi bộ vào cúi đầu lễ sát chân
  Phật, quỳ mà bạch:
 • Thưa Thế Tôn, tôi có lỗi với Tam Bảo, vì tôi nghe lời tà siểm của người
  yêu nên tôi lầm sanh niệm ác đối với Phật và Thánh chúng, tôi đem trăm
  mũi tên bắn Hoàng hậu là đệ tử Phật.
  Thế rồi ông trình bày những cử động tàn ác của ông đối với Hoàng hậu, ông
  lo sợ hối hận, ông tin rằng chỉ có Ðức Phật mới đầy lòng từ bi vô lượng, đến
  như người thường làm đệ tử Phật, cũng biết phát từ tâm đến thế, chính Phật
  là đấng Chánh Chân Vô Thượng, nên ông xin xám hối tội lỗi và quy y Tam
  Bảo.
  Phật thấy ông thành thật trải bày tâm sự sám hối quy y, Ngài nhận lời và an
  ủi:
 • Ðại vương là người thông minh, mau biết tỉnh ngộ thật đáng quí.
  Vua cảm mến lễ Phật.
 • Thưa Thế Tôn, tôi từ trước đến nay theo thói dữ tợn ngu muội không biết
  nhẫn nhục, ba độc nó sai khiến tôi làm nhiều tội ác, nghe lời tà vạy không
  biết phải trái, nếu không gặp Phật, chắc tội lỗi càng sâu dày. Cúi xin Ngài
  thương xót nói rõ những tội lỗi tin nghe lời xiểm nịnh, để tôi nhớ mà giữ gìn,
  cũng để làm gương cho người đời sau.
  Phật dạy:
 • Hay lắm! Ông phải chăm nghe và gìn giữ. Ở đời có bốn điều người nam
  nữ, phải biết mà dè dặt:
 • Một là người dâm phu tầm thường mơ tưởng nữ sắc, bỏ quên Chánh Pháp
  nghe theo tà tín mờ tối, làm tôi tớ cho dục vọng, đem cả tâm trí chú trọng
  vào đó, ngoài ra không thấy gì hơn nữa.
 • Hai là khi có con mang nặng đẻ dau, tận tụy nuôi cho trưởng thành, tìm
  người xứng đôi vừa lứa, không kể xa gần, lặn lội cho được, chú ý nuôi dài
  mối dâm dục cho con. Khi có dâu rồi, nó quí vợ như của báu, riêng vui thú
  với nhau, chỉ nghe lời vợ, quên hẳn công lao cha mẹ, sinh thành dưỡng dục,
  trở thành bất hiếu.
 • Ba là người đời làm lụng khó nhọc dành dụm tiền tài mà không nghe làm
  phước, bố thí, cúng dưòng, vì không hiểu cuộc đời vô thường, chỉ có phước
  đức là lâu dài đáng quí. Thế nên khi có vợ rồi, tâm tình mê man, quên hết
  việc phải, chăm chú vào nữ sắc, tuy có muốn bố thí, làm các việc phước
  thiện khi nói ra bị vợ ngăn cản thì thôi, đành chịu thành kẻ tiểu nhân, vì vậy
  mà quên lời răn dạy trong kinh điển, không biết tội phước, bị ma nữ sắc ám
  ảnh, khốn khổ suốt đời.
 • Bốn là ở đời, không mấy người nghĩ ơn sanh thành, làm ra tiền của, ít
  người hiếu dưỡng song thân. Phần nhiều rong ruổi tìm tòi các việc cho vừa
  lòng dục vọng, đem hết tâm lực của cải đổi lấy một người cho vừa ý, khi
  được rồi vui mừng mê man, phải tìm bao nhiêu kế hoạch để kéo dài cái vui
  ấy, gây ra những sự ham cầu tiền của, vơ vét cho đầy túi tham, không kể
  phải trái liêm sĩ, quý hồ vợ con nhà mình đầy đủ sung sướng, ai đói khổ thiệt
  thòi mặc kệ ai, không khác chi con voi điên chạy rong theo dục vọng mà cho
  là khoái lạc.
  Bốn thói xấu này, người Nam tử phải cẩn thận tránh xa, nếu mắc vào thì
  hiện tại rất tai hại cho bản thân, gia đình, xã hội. Mai sau sẽ đọa địa ngục,
  ngạ quỷ, súc sanh, đền trả tội lỗi đã gây ra.
  Vua Ưu Ðiền nghe Phật dạy, hoan hỷ cúi đầu lễ Phật, bạch rằng:
 • Từ trước đến nay tôi chưa được nghe lời dạy bảo quí báo như hôm nay, nên
  tôi trót làm bao nhiêu tội ác. Từ nay về sau, trọn đời tôi xin sám hối, quy y
  ngôi Tam Bảo không dám phạm nữa, xin Thế Tôn chứng minh cho tôi.Vua
  lùi ra trở về Hoàng Cung.
  Từ đó về sau vua chăm chỉ học Ðạo, ủng hộ Chánh Pháp, đem Chánh Pháp
  dạy bảo nhân dân. Kính trọng Hoàng hậu, coi như Ðạo bạn vua lại truyền
  các cung phi phải vâng theo lời dạy của Hoàng hậu. Không bao lâu trong
  cung nội, ngoài nhân dân, đều quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới, nước Câu
  Lâm biến thành cảnh an lạc hiện tại ở trần gian.
  Ðàm Minh
  “Sự tham lam nó làm cho con người chìm đắm mãi trong biển luân hồi, mà
  nhất là cái tham về sắc dục nó đầy đọa và vùi lấp con người một cách ghê
  gớm.”

—o

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s