Xá Tịnh Kỳ Hoàn


Xá Tịnh Kỳ Hoàn
Ðọc kinh sách Phật, chúng ta thấy Phật thường thuyết pháp ở “Tịnh Xá Kỳ
Hoàn hay Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc viên” cũng thế.
Ðược truyền tụng hơn hết, Tịnh xá này là công trình kiến tạo to tát của ông
Tu Ðạt Ða, một Phật tử tại gia thuần thành tên tuổi được hậu thế luôn luôn
nhắc nhở.
Tu Ðạt Ða, người ở thành Xá Vệ, xứ Ấn Ðộ, là tôi đại thần của vua Ba Tư
Nặc và là một nhà giàu có nhất thời bấy giờ. Tánh tình hào hiệp ưa cứu giúp
kẻ cô bần, hay làm việc bố thí, thi ân, khoan hồng với người dưới, khắp xứ
đều biết danh, ông được người thời bấy giờ gọi tặng là Trưởng giả “Cấp Cô
Ðộc”.
Tu Ðạt sanh được bảy người con trai. Chúng đều khôn lớn cả và có gia thất,
trừ cậu út. Hình dung tuấn tú diện mạo khác thường, chàng có ý tự mình lựa
chọn bạn trăm năm. Trưởng giả mới nhờ một thầy Bà La Môn tìm nơi mối
lái.
Một hôm thầy Bà La Môn đến hóa trai ở một nhà nọ tại thành Vương Xá.
Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, đem vật thực ra dưng. Hỏi ra mới biết
là ái nữ của Trưởng giả Hộ Di. Thầy yêu cầu xin tiếp chuyện với phụ thân
của nàng. Thiếu nữ vào trong thưa lại, một chập sau thầy được ra mắt
Trưởng giả và lấy thật tình tỏ ý mình muốn tác thành cho hai họ.
Vì đã được nghe đại danh của Trưởng giả Tu Ðạt Ða chẳng những là người
giàu có muôn hộ, hay cứu giúp kẻ nghèo đói, cô bần, mà còn là một vị đại
thần quyền thế ở thành Xá Vệ, nên không ngần ngại gì; Hộ Di vui lòng hứa
lời cho đàng trai bước tới.
Nhân dịp có người khách buôn dong xe về Xá Vệ Bà La Môn liền gởi một
phong thơ báo tin lành, ông Tu Ðạt tức tốc khởi hành, cho gia nhân chở theo
rất nhiều châu báu.
Lúc đến nơi, thầy Bà La Môn đưa ông tới nhà ông Hộ Di. Ðàng gái hết sức
vui mừng, tiếp rước trọng hậu. Nhận thấy tôi trai, tớ gái tấp nập cỗ bàn, Tu
Ðạt Ða mới hỏi thăm duyên cớ. Trưởng giả Di cho biết sáng hôm sau ông sẽ
làm lễ cúng dường Phật và chư Tỳ kheo Tăng.

 • Phật là gì? Tu Ðạt hỏi
 • Quan huynh chẳng nghe ư? Con vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ, tên
  Tất Ðạt Ða, vì thấy khổ, sanh, già, bệnh, chết, buồn lòng không vui thú gia
  đình, bèn bỏ cung điện đi tu, sau sáu năm khổ hạnh, được trí huệ đầy đủ,
  thắng chúng ma vương, tự tại thần thông, quan minh chiếu diệu được người
  xưng tôn là Phật.
 • Còn thế nào gọi là Tăng?
 • Tăng chỉ các vị đệ tử của Phật đều là bậc sáng suốt giải thoát, có thể vì
  chúng sanh làm đám ruộng phước.
  Tu Ðạt vui mừng vô hạn hỏi tiếp:
 • Chẳng hay Phật và chư Tăng ở đâu?
 • Tại một Tịnh Xá trong vườn Trúc (Trúc Lâm).
  Trong đêm ấy Tu Ðạt Ða sanh lòng kính tin, lăn lộn không ngủ, trông mau
  trời sáng để đến ra mắt Thế Tôn.
  Vừa bình minh ông đã trổi dậy, hỏi hướng rồi ra đi.
  Tịnh xá Trúc Lâm vẫn còn yên tịnh, sương lạnh phủ dày, các Tỳ kheo còn
  đang thiền tọa. Tu Ðạt Ða đang ngơ ngác, thì đàng xa có bóng người tiến
  đến. Thì ra đó là Ðức Phật, bởi biết trước nên xuất thiền ra ngoài kinh hành.
  Vừa trông thấy tướng mạo nghiêm trang, oai nghi, đĩnh đạt của Ngài, Tu Ðạt
  Ða mừng quá quên cả lễ phép:
  “Thưa ông, không biết đức Cù Ðàm đã dậy chưa? Ngài ở đâu? Tôi muốn
  gặp liền bây giờ được chăng?” Ðức Phật vui vẻ chỉ chỗ mời ngồi, rồi ôn tồn
  hỏi: “Ông tìm đức Cù Ðàm có việc chi? Chính tôi là người ông đang tìm”.
  Biết là Ðức Phật và cảm kích trước lời nói của Ngài, Tu Ðạt Ða liền cúi
  mình làm lễ và tha thiết bạch rằng: “Lạy Ngài rũ lòng thương xót, mở lòng
  dạy bảo cho kẻ đệ tử đầy tội lỗi này!”.
  Ðức Thế Tôn bèn nói Pháp: khổ, không, vô thường, vô ngã và Niết Bàn yên
  vui vắng lặng cho ông Tu Ðạt nghe. Khi nghe xong, ông quá đỗi vui mừng,
  liền nhiễm Thánh pháp, đắc quả Tu Ðà Hoàn, thí như miếng lụa trắng dễ ăn
  màu nhuộm. Trưởng giả bèn quì xuống, chấp tay lạy Phật: “Bạch Thế Tôn,
  những người ở thành Xá Vệ nghe pháp có thể dễ thâm nhiễm như con
  không?” Phật bảo: “Ông vì túc căn nên mới sớm ngộ như thế không phải ai
  cũng ngộ như vậy đâu. Vả lại dân thành Xá Vệ phần nhiều tin theo tà giáo,
  khó mà nhiễm thánh pháp”. Tu Ðạt bạch Phật: “Cúi xin Ngài thương xót, rủ
  lòng đại từ quang lâm Xá Vệ đánh chuông cảnh tỉnh để người theo tà quay
  về lẽ chánh”.
  Phật bảo: Phép của người xuất gia không được ở chung chạ với người thế
  tục, bên ấy không có Tịnh xá thì làm sao ta và các Tỳ kheo sang ấy ở được.
 • Ðệ tử xin phát tâm kiến tạo Tịnh xá mong Phật từ bi hứa khả cho.
  Ðức Phật yên lặng, tỏ dấu hứa chịu.
  Mấy hôm sau, khi lo vợ cho con xong ông Tu Ðạt trở lại rừng Trúc bái Phật
  xin phái một vị đệ tử đi theo chỉ bảo cách thức xây cất Tịnh xá. Ðức Thế
  Tôn nghĩ rằng ở Xá Vệ bọn Bà La Môn rất nhiều, họ tin tưởng xằng bậy
  những điều không hợp chánh lý thế nào họ cũng ra mặt tranh đương, người
  kém tài kém đức, khó bề hàng phục được họ. Chỉ có Xá Lợi Phất trước là
  dòng dõi Bà La Môn thông minh đa trí, hiểu rõ nội bộ của họ đi mới có lợi.
  Phật liền sai Xá Lợi Phất đi theo Tu Ðạt sang Xá Vệ.
  Dọc đường Tu Ðạt hỏi Xá Lợi Phất: “Ðức Phật đi bộ bao nhiêu dặm trong
  một ngày?” Xá Lợi Phất đáp: “Chừng nửa do tuần”. Ông Tu Ðạt bèn cứ hai
  mươi dặm là mướn người cất một khách xá (nhà tạm) để khi Phật sang Xá
  Vệ, đêm có chỗ tạm nghĩ.
  Khi về đến nhà, Tu Ðạt và Xá Lợi Phất trải qua mấy ngày vất vả và vẩn
  chưa tìm ra chỗ nào vừa ý. Một hôm đi ngang vườn cây của Thái tử Kỳ Ðà,
  thấy đất đai bằng phẳng, cây cối xum xuê. Xá Lợi Phất bảo Tu Ðạt: “Trong
  vười này cất Tịnh Xá được, vì không xa không gần thành; xa quá thì khó cho
  sự khất thực, còn gần quá thì ồn ào, loạn động khó yên tâm để tu hành”.
  Thấy Tu Ðạt ra chiều suy nghĩ, Xá Lợi Phất tiếp: “Phải chăng ông sợ không
  thể mua được chớ gì? Ông nên đến ướm hỏi Ðông cung xem sao”.
  Ông Tu Ðạt liền đánh bạo đến ra mắt Thái tử Kỳ Ðà.
 • Tâu Thái tử! Tôi muốn kiến tạo một Tịnh xá để thỉnh Phật và chư Tăng
  sang đây diễn giáo, nhưng tìm mãi không ra chỗ. Nay Thái tử có vườn cây
  tốt, rộng rãi, xin Thái tử vui lòng nhường, miếng vườn ấy lại cho tôi, công
  đức của Thái tử thật vô lượng vô biên.
  Thái tử cả cười bảo: “Tôi đâu có thiếu thốn gì mà phải bán; vườn này để làm
  chỗ ngoạn thưởng trong khi nhàn rỗi, cho thư thả tâm hồn, bán đi thì làm thế
  nào?”.
  Ông trưởng giả Tu Ðạt năn nỉ mãi. Thải tử tánh dễ cảm, song vì tiếc miếng
  vườn nên định làm thối chí ông Tu Ðạt:
 • Nếu trưởng giả mua, xin đem vàng lót khắp mặt đất tôi sẽ bán cho.
 • Vâng.
  Thái tử hỏi hối:
 • Tôi nói chơi như thế, chớ bán đi thì làm gì.
 • Quân tử vô hý ngôn, Thái tử sẽ làm vua trị dân, nói bỡn sao được.
  Tu Ðạt bèn vội trở về nhà hối gia nhân chở vàng đến lót. Khi đã phủ xong
  nơi đất liền. Trưởng giả suy nghĩ coi phải làm thế nào để lót mấy nơi bị cây
  mọc choán. Thái tử đến gần vỗ vai hỏi: “Thế nào Trưởng giả suy nghĩ gì?
  Nếu ông chê mắc thì thôi vàng ông chở về vườn tôi xin trả lại cho ông”.
 • Không, tôi không nói mắc rẽ gì đâu, thưa Thái tử. Tôi đang suy nghĩ coi
  phải chở ở kho nào cho vừa đủ, khỏi đem đi đem về thất công và tính coi
  mấy gốc bao nhiêu vàng đấy chứ.
  Thái tử Kỳ Ðà nghe xong hết sức ngạc nhiên, tự hỏi Phật là người thế nào
  mà Trưởng giả coi của cải như không, xem vàng ròng như đất cục. Thật kỳ
  lạ quá… Có lẽ là một thánh nhơn, đạo cao đức cả mới có thể cảm hoá được
  lòng người như thế.
 • Thôi, Thái tử bảo, ông đừng chở vàng đến nữa, bây giờ đất vườn thuộc về
  ông, còn cây thuộc về tôi, tôi xin cúng cho Phật đấy.
  Trưởng giả vui sướng quá. Ngay ngày hôm sau kêu thợ đo đất khởi công,
  còn Xá Lợi Phất thì vẻ bản đồ và chỉ bảo cách thức.
  Song một trở ngại lại xảy ra. Phái Lục sư ngoại đạo Bà La Môn kéo nhau
  đến tâu vua Ba Tư Nặc: “Trưởng giả Tu Ðạt Ða mua vườn của Thái tử để
  kiến tạo Tịnh xá cho bọn Sa Môn Cù Ðàm xin bệ hạ cho phép chúng tôi
  cùng bọn kia tranh tài, nếu họ thắng được bọn tôi, chừng ấy họ mới được
  phép cất Tịnh xá và sang đây thuyết đạo, còn trái lại, thì ở đâu phải ở đó”.
  Nhà vua liền triệu Tu Ðạt Ða vào triều vào bảo rằng: “Hàng Lục sư Bà La
  Môn không chịu có phái nào khác truyền giáo. Nay khanh mau vườn cất
  Tịnh xá để rước đồ chúng của Ðức Cù Ðàm về đây dạy đạo. Lục sư vào tâu
  khi nãy, xin cho hai phái cùng nhau một trận thư hùng, nếu họ thua thì
  khanh tự ý muốn làm gì thì làm, còn nếu phe Cù Ðàm thua thì đừng bén
  mảng đến đây. Muốn cho yên thuận, ta đã hứa với họ rồi, vậy khanh lo liệu
  thế nào cho chu tất”.
 • Xin bệ hạ cho phép hạ thần trở về bạch lại với đệ tử của Ðức Phật xem sao.
 • Ðược, khanh cứ đi, muốn cho bọn họ và công chúng biết được giá trị của
  đôi bên, ngoài phương pháp đó, không còn gì hơn nữa.
  Trưởng giả cáo từ ra về, mặt luôn luôn dàu dàu, đầu óc miên man lo nghĩ:
  “Không rõ bên ta có thể thắng được không? Hơn chẳng nói gì, còn rủi thua
  thì khổ biết bao. Lục sư pháp thuật cao cường, lại bè lũ đông đảo, liệu một
  mình Ngài Xá Lợi Phất có đương cự lại chăng?”. Bao nhiêu câu hỏi làm
  lòng ông ngổn ngang lo sợ, đến nỗi về đến cửa nhà mà ông không hay.
  Trông thấy vẽ mặt đượm đầy u buồn, lo ngại của Tu Ðạt, Xá Lợi Phất bèn
  cất tiếng hỏi: “Hôm nay có việc gì mà Trưởng giả không được vui?”.
  Tu Ðạt rầu rầu đáp: Thưa Ngài công việc kiến tạo Tịnh xá sợ không thành
  tựu.
 • Tại sao thế?
 • Thưa Ngài, bọn Lục sư quyết lòng ngăn trở công việc làm của mình. Họ đã
  đến khiếu nại với vua, xin cho cùng chúng ta tranh thủ nếu chúng ta thắng
  họ thì mới được cất Tịnh xá. Vua đã chuẩn y lời của họ. Bây giờ trăm việc
  tôi xin trông cậy vào Ngài. Tôi lo lắm, bọn họ tu hành theo tiên đã lâu, tài
  nghệ pháp thuật cao cường, trong thành này ai cũng biết, thêm nỗi bọn họ rất
  đông, liệu mình Ngài có chống nổi chăng?
 • Trưởng giả đừng ngại. Tôi tuy một mình, nhưng ông có thấy chăng, chỉ
  một ánh sáng mặt trời đủ phá tan bao nhiêu bóng tối; cần gì phải đông. Ðồ
  chúng của Lục sư có nhiều đến bực nào cũng không làm chi tôi nổi. Trưởng
  giả cứ vững lòng tin tôi và tâu lại nhà vua xin định ngày đấu sức, không sao.
  Tu Ðạt nghe nhõm người, chạy bay vào cung, xin định ba hôm sau là mở hội
  tranh tài.
  Bọn Lục sư truyền rao cho tín đồ của chúng hảy đến xem cuộc đấu phép ít
  có mà phần thắng chắc chắn về phái họ. Vua Ba Tư Nặc cũng truyền lệnh
  cho dân gian và cho phép tam cung lục viện đến dự. Ðồng thời vua cho cất
  khán đài tại một miếng đất trống to lớn phía ngoài thành.
  Ðúng ngày giờ hẹn, trời vừa tang tảng sáng, bọn Lục sư đã lũ lượt kéo tới, cả
  dân chúng nữa, người người không thể tính số được. Giữa khán đài, vua và
  hoàng hậu ngồi ghế lớn, hai bên trăm quan và cung phi mỹ nữ đứng hầu, còn
  dân chúng chen nhau đứng phía dưới. Trước đài, tả hữu có hai đài khác,
  dành cho hai phái tranh thủ.
  Giờ đấu tài đã đến, bọn Lục sư thấy thế tuyên bố ầm lên: “Bọn Cù Ðàm sợ
  chúng ta rồi, đã tới giờ mà không thấy bóng hình đâu cả”. Tiếng bàn tán cải
  cọ thêm to. Có kẻ đánh bạo đến gần tâu vua: “Tâu bệ hạ, bọn đệ tử Cù Ðàm
  có lẽ tự biết mình vô tài nên không dám đến. Vậy xin bệ hạ kể họ như thất
  trận rồi”.
  Vua Ba Tư Nặc trầm tĩnh đáp: “Chưa gì mà các người đã vội ca khúc khải
  hoàn, hãy đợi một chút nữa xem nào”. Ðoạn vua xoay qua Tu Ðạt: “Tại sao
  thầy của khanh chưa đến, khanh hãy đi xem thử sao?”.
  Lúc ấy, Xá Lợi Phất đang ngồi thiền định dưới cội cây to, yên lặng suy nghĩ:
  “Hội chúng hôm nay phần đông theo tà giáo đã lâu, tà pháp đã thâm nhiễm
  vào trong óc của họ, nên họ đầy vẽ kêu mạn, tự cao. Làm thế nào mà cứu vớt
  họ? Phật đã dạy, trong khi truyền đạo, không nên dùng thần thông làm kinh
  dị lòng người, nhưng trong trường hợp này, nếu không dùng thần thông thì
  làm sao gây được tín tâm. Vậy xin Phật thấu hiểu và xá tội cho!”. Vừa nghĩ
  xong thì Tu Ðạt hấp tấp đến.
 • Bạch Ðại đức, công chúng đã nhóm họp đông đủ cả rồi, nhà vua đang chờ
  trông, xin Ðại đức quang lâm cho.
  Xá Lợi Phất bèn xuất thiền đứng dậy, sửa ngay y phục, vất tọa cụ lên vai, rồi
  oai nghiêm cất bước, từ từ tiến về phía diễn trường mà quang cảnh mà là
  một biển người, lô nhô đầu là đầu không hàng ngũ trật tự gì cả. Thế mà khi
  Xá Lợi Phất đến, công chúng lại tự dưng vẹt ra, chừa một đường khá rộng
  cho Ngài vào. Tu Ðạt ung dung theo sau khỏi chen lấn gì cả.
  Xá Lợi Phất đi đến đâu thì đám đông cúi chào, xa trông như một đồng lúa bị
  gió đùa. Còn bọn Lục sư, tuy lúc đầu đã dặn nhau không được tỏ vẻ kính nể
  nào, nhưng khi thấy vị đại đệ tử của Phật, tất cả như bị một sức mạnh gì ở
  thâm tâm thúc đẩy, đồng đứng dậy lễ phép chào như bao nhiêu người khác.
  Xá Lợi Phất chậm rãi thượng đài và an tọa. Vua Ba Tư Nặc liền ra lệnh cho
  hai bên đấu phép.
  Lao Ðộ Sai, tay huyền thuật giỏi nhất trong phái Lục sư, trổ tài trước. Công
  chúng đang lao nhao chờ đợi, bỗng thấy một cây đại thọ mọc lên giữa sân
  sừng sừng, to lớn một cách nhanh chóng khác thường, tàn che kín khắp vùng
  đất chiếm làm diễn trường.
  Ðồ chúng của Lục sư, biết là sự biến hóa của phe mình, lấy làm thích chí,
  trầm trồ khen ngợi vang rền. Tứ phía muôn mắt quay về hướng Xá Lợi Phất
  đang tĩnh tọa, đôi mắt lim dim như không hay thấy gì hết. Một phút, hai
  phút… Mọi người đều nóng ruột, nóng hơn hết có lẽ là Tu Ðạt Ða. Tiếng ồn
  ào vừa ngưng trong một hồi chờ đợi thắt thỏm, thì từ đôi mắt của Xá Lợi
  Phất hai luồn hào quang xẹt ra, bao luyện thân cây rồi cùng với thân cây
  biến mất trong chớp mắt. Tiếng hoan hô nổi dậy để tức khắc đổi thành tiếng
  kinh khủng: một con rồng nhiều đầu, thân thể to lớn dị thường, múa lộn trên
  hư không, giữa tiếng sấm sét vang tai điếc óc. Nhưng kìa, từ miệng của Xá
  Lợi Phất, một đạo bạch quang phóng ra, biến thành một con đại bàng, to gấp
  hai kẻ nghịch, xáp đến xớt rồng bay mất.
  Thua canh này bày canh khác, Lao Ðộ Sai bèn dùng mình biến thành một
  con quỷ Dạ Xoa kếch xù, trên đầu lửa cháy, mắt lồi, miệng đỏ, xồng xộ chạy
  lại đài Xá Lợi Phất, hung ác vô cùng. Trầm tĩnh vị đệ tử của Phật xòe bàn
  tay năm ngón dịu mềm: Năm vị Tỳ sa môn Thiên vương hiện ra, đứng bao
  bốn phía và trên không. Ðồng thời lửa tam muội đùng đùng nổi dậy, phủ vây
  con ác quỷ không phương đào tẩu. Lửa càng cháy, tiếng than khóc cầu tha
  mạng sống càng lớn. Tâm khinh mạn đã tan, bốn phía lửa dữ cũng hạ, Lao
  Ðộ Sai hoàn phục nguyên hình, dập đầu sám hối tạ tội. Xá Lợi Phất bèn bay
  vọt lên hư không hiện đủ bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi hoặc hiện thân to
  lớn như hư không rồi lại hiện nhỏ, hoặc nữa, chia thân ra trăm ngàn thân
  khác rồi thâu trăm ngàn trở lại một. Xong, Ngài trở về chỗ cũ, ngồi yên,
  thuyết kệ rằng:
  Tâm sanh các pháp thảy đều sanh,
  Tâm diệt các pháp thảy đều diệt.
  Muôn ngàn nghiệp chướng thảy do tâm,
  Rồi cũng do tâm mà diệt nghiệp.
  Công chúng được xem các phép biến hóa và được nghe bài kệ rồi, nhảy nhót
  vui mừng như người nghèo được của báu.
  Nhân cơ hội ấy, Xá Lợi Phất dạy: Các pháp là khổ, là không, là vô thường,
  vô ngã; tất cả đều do tâm, tâm không dính mắc theo trần lao phiền não là
  Niết bàn tịch tịnh. Trong thính chúng bấy giờ có nhiều người nhớ lại nhân
  duyên trước của mình, phát tâm hướng về nẻo giải thoát, thấu được lý đạo,
  kẻ chứng quả Tu đà hoàn, người chứng quả Tư đà hàm v.v… Hơn ba ngàn
  đồ chúng của Bà La Môn đều làm lễ Xá Lợi Phất xin thọ giáo.
  Cuộc so tài đấu phép đến đây chấm dứt, vua truyền bế mạc. Công chúng lục
  tục ra về với bao vẻ hân hoan, mà người vui mừng nhất là Tu Ðạt.
  Mờ sáng hôm sau, người ta đã thấy Xá Lợi Phất, Tu Ðạt Trưởng giả và
  những công nhân kiến trúc có mặt tại vườn Kỳ Ðà, bắt tay vào việc. Tuy mệt
  nhọc nhưng mọi người đều vui vẻ sốt sắng.
  Một hôm, đi ngang nền Tịnh xá, Xá Lợi Phất bỗng nhiên dừng bước chỉ con
  kiến càng to lớn đang bò, bảo Tu Ðạt trưởng giả: “Một khi ta mất thân
  người, muôn kiếp khó hoàn phục. Con kiến này đã nhiều kiếp chết đi sanh
  lại nơi đây là chỗ bảy đời Phật hằng giảng pháp. Ông nên biết, dầu ở sát bên
  chỗ Phật nói pháp mà trót mang thân súc sanh thì có mắt cũng như đui, có
  tai cũng như điếc, không giải thoát. Còn làm người mà mê muội, cứ nhắm
  mắt chạy theo tiếng gọi của vật dục, tham luyến dục lạc hiện tiền, không
  chịu suy nghĩ, chỉ biết có ngày nay không tin nhân quả, đã vậy còn gây thêm
  nghiệp hủy bán chánh pháp, thì xét kỹ không hơn con kiến bao nhiêu, cành
  sống càng xa ánh sáng giác ngộ, khổ não trăm bề, sa đọa vào bậc thấp hèn
  đem tối. Thế nên sanh được làm người là một điều khó; là một đại bất hạnh
  khi đã được thân người mà không lo tu sửa để được lần về nẻo giải thoát,
  hoặc kiếp sau còn trở làm người cố công tu học, thì thật uổng cho một kiếp.
  Công trình kiến trúc vĩ đại quá, thành thử Xá Lợi Phất cũng như Tu Ðạt
  trưởng giả phải vất vả, cực nhọc suốt ba bốn thánh mới hoàn thành. Tu Ðạt
  bèn vào triều yết kiến vua Ba Tư Nặc trình các việc và xin vua phái sứ thần
  sang thành Vương Xá thỉnh Phật quang lâm. Vua y lời.
  Một buổi sáng trời quang gió mát, Ðức Thế Tôn cùng các đệ tử lên đường
  sang Xá Vệ, ngày đi đêm nghỉ nơi các khách xá của Tu Ðạt đã lo xa cho cất
  bước kia. Khi gần đến thành, vua quan cùng dân chúng ra đón cách một
  khoảng xa. Vào đến Tịnh Xá, Ðức Phật an tọa, mọi người làm lễ rửa chân
  cho Ngài và đi nhiểu ba vòng, rồi theo thứ cấp ngồi dưới chân quanh Phật.
  Ðức Thế Tôn phóng ra năm sắc hào quang rực rỡ chiếu khắp thế giới, đoạn
  Ngài diễn nói công đức bố thí, tu phước cho đại hội thính chúng nghe. Ai
  nấy đều được lòng dạ sáng tỏ vui vẻ vâng làm.
  Từ ấy, mỗi ngày Ðức Phật và các đệ tử vào thành khất thực, đến trưa về
  Tịnh xá thọ trai xong và thăng tòa diễn pháp cho các đệ tử hai phái cùng
  nghe. Số người theo về quy y đông vô kể.
  Chẳng những là một công trình xây dựng lịch sử, Tịnh Xá Kỳ Hoàn còn là
  một nhắc nhở lớn cho các hàng Phật tử tại gia về bổn phận hộ trì Tam Bảo.
  Xây dựng một ngôi chùa,
  Tức là đã phá huỷ một nhà lao.
  Thêm một đoàn thể học Phật,
  Tức nhiên bớt một số người tù tội.

—o0o

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s